Watashi wa sukoshi nihongo hanashimasu!

Sophie “Watashi wa sukoshi nihongo hanashimasu” Durocher…

🇯🇵🍣🇯🇵🍣🇯🇵🍣🇯🇵🍣🇯🇵🍣🇯🇵🍣

Commentaire inutile à m’envoyer: ça veut dire quoi sa phrase?